Struktūra ir kontaktai

Darbuotojai

2023-09-01d. progimnazijoje dirba 36 darbuotojai. Iš jų: 24 pedagoginiai (t.t. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, mokytojai); 12 kitų darbuotojų (t.t. vyr. buhalteris, administratorius,  bibliotekininkas, inžinierius kompiuterių priežiūrai, valytojai, budėtojas, pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas, maitinimo organizatorius, vairuotojas).

 

Progimnazijos pedagoginių darbuotojų sąrašas 2023-2024 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas Pastabos
 1.

Arūnas Kiulkis

Aukštasis

 

Direktorius

 2.

Inga Kasiulienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

3 kl.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Teatro būrelio vadovė

 3.

Petras Kvaraciejus

Aukštasis, technologijos, vyresnysis mokytojas

Technologijos, fizika, žmogaus sauga

Ūkvedys

4. 

Dalė Packevičienė

Aukštasis, lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja

Lietuvių k.

Būrelio „Atverskime senolių kraičio skrynią“ vadovė

 5.

Jurgita Eidukonienė

Aukštasis, rusų k. , vokiečių k. mokytoja

Rusų k.
Vokiečių k.

 

 6.

Vaiva Lazauskienė

Aukštasis neuniversitetinis, anglų k. mokytoja

Anglų k.

Gyvenimo įgūdžiai

5 klasės vadovė

 7.

Laimutė Malinauskienė

Aukštasis, istorija, vyresnioji mokytoja

Istorija

 

8. 

Ovidijus Valinčius

Aukštasis, kūno kultūra, vyr. mokytojas

Fizinis ugdymas

Būrelių "Sportiniai žaidimai"  vadovas

 9.

Gintauta Janauskienė

Aukštasis, dailė ir technologijos, dailės mokytoja metodininkė

Dailė, etika, technologijos

Dailės studijos „Linksmoji vaivorykštė“ būrelio vadovė

 10.

Rimutė Avižienienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

2 klasė

Būrelio "Sportiniai žaidimai" vadovė

 11.

Kristina Dumčienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja

3 klasė

Informacinės technologijos, informatika

Būrelio "Finansinis raštingumas" vadovė

 12.

Laimutė Pranckevičienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

1 kl.

 

 13.

Jurgita Morozienė

Aukštasis, pradinis ugdymas

PUG auklėtoja

 

 14.

Bronius Kaubrys

Aukštasis, muzika, mokytojas metodininkas

Muzika

Vokalinio ir instrumentinio ansamblių vadovas

 15.

Daiva Taraskevičienė

Aukštasis, matematika, mokytoja metodininkė

Matematika

 

 16.

Jurgita Tumosienė

Aukštasis katalikų religija, vyresnioji mokytoja

Tikyba

 

 17.

Jolanta Slavickienė

Aukštasis, geografija, vyresnioji mokytoja

Geografija

8 klasės vadovė

 18.

Roma Jasinauskienė

Aukštasis, rusų k. vyresnioji mokytoja

Rusų k.

 

 19.

Laimutė Žakienė

Aukštasis, chemija, vyresnioji mokytoja

Chemija

 

 20.

Dovilė Burinskienė

Aukštasis neuniversitetinis, socialinis darbas, socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

7  klasės vadovė Būrelio „Mokomės savivaldos“ vadovė

Mokytojo padėjėja Bibliotekininkė

 21.

Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė

Aukštasis, specialioji pedagogika (logopedija)

Logopedė
Specialioji pedagogė

 

 22.

Lina Morkūnienė

Aukštasis, biologija,  mokytoja metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus, gamtamokslinis ugdymas

 

 23.

Dalia Davydova

Aukštasis, Choreografijos mokytoja metodininkė

Šokio mokytoja

Šokių būrelio vadovė

 24.

Algirdas Žukauskas

 

 

Būrelio „Jaunieji šauliai“ vadovas

 

Klasė Mokinių skaičius
PUG 8
1 kl. 11
2 kl. 9
3 kl. 10
4 kl. 8
5 kl. 15
6 kl. 10
7 kl. 13
8 kl. 11
Iš viso: 95

2023-09-01 duomenimis