Struktūra ir kontaktai

Savivalda

Progimnazijoje veikia Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.

Progimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos nuostatai (plačiau);.


ŽELSVOS PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

  1. Oksana Karpavičienė – Tarybos pirmininkė, mokinių tėvų atstovė
  2. Laimutė Pranckevičienė – Tarybos sekretorė, mokytojų atstovė
  3. Bronius Kaubrys – Tarybos narys, mokytojų atstovas
  4. Daiva Taraskevičienė – Tarybos narė, mokytojų atstovė
  5. Erika Petrauskienė – Tarybos narė, mokinių tėvų atstovė
  6. Auksė Karpavičiūtė– Tarybos narė, mokinių atstovė
  7. Saulė Žaliauskaitė – Tarybos narė, mokinių atstovė

 

Mokytojų taryba


Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, socialinis pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.

Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.


Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sąrašas 2021-2022 m.m.