Teisinė informacija

Teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija
 2. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas
 5. Vaiko teisių konvencija
 6. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
 7. Geros mokyklos koncepcija
 8. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tvarkos aprašas
 9. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
 10. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas
 11. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
 12. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
 13. Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas
 14. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas
 15. Bendrieji ugdymo planai
 16. Ugdymo programos
 17. Švietimo finansavimas ir aprūpinimas
 18. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos
 19. Socialinės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
 20. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 21. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
 22. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 23. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
 24. Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
 25. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika
 26. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
 27. Dokumentų rengimo taisyklės