Tėvams

Grįžtantiems į Lietuvą

Progimnazija, siekdama sudaryti sąlygas iš užsienio grįžusiems mokiniams gauti tinkamą ugdymą, 2021 m. įsijungė į Lietuvos mokyklų, mokančių užsieniečius ar iš užsienio grįžusius mokinius, tinklą ir bendradarbiauja su Vilniaus Lietuvių namais. www.lnamai.lt

Mokiniai priimami vadovaujantis Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis.


Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems/atvykusiems vaikams:

  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje laikinojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo pagalbos mokiniui specialisto-psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo konsultacija
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • skiria adaptacinį laikotarpį
  • paskiria asmenį, padedantį mokiniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos benduormenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis
  • suteikia vaikui kitų mokinių savanorių pagalbą

 

Informacija apie ukrainiečių ugdymą

 

Šeimos dėl priėmimo konsultuojamos: atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys:

direktorė Asta Kulbokienė, tel. +370 657 51824,

el.paštas: zelsvos.mokykla1@gmail.com

Rekomendacijos dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos

Daugiau informacijos grįžtantiems į Lietuvą