Projektai

„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“

Bibliotekos projektas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“

Pro­jek­to „Ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų bib­lio­te­kų mo­der­ni­za­vi­mas“tiks­las –mo­der­ni­zuo­ti mo­kyk­lų bib­lio­te­kas sie­kiant pa­ge­rin­ti mo­kyk­los ben­druo­me­nei tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę bei lai­duo­ti ge­res­nes mo­ky­mo ir mo­ky­mo­si są­ly­gas.

Tiks­lui pa­siek­ti ke­lia­mas už­da­vi­nys – ap­rū­pin­ti ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų bib­lio­te­kas mo­der­nia įran­ga ir bal­dais.

Pro­jek­to „Ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų bib­lio­te­kų mo­der­ni­za­vi­mas“ biu­dže­tas – 22,44 mln. litų 240 ša­lies ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų.

Ofi­cia­li pro­jek­to pra­džia – 2009 m. lie­pa.

Marijampolės savivaldybės Želsvos pagrindinėje mokykloje šio projekto dėka atnaujinta mokyklos biblioteka už 26045,53 Lt (baldai ir organizacinė įranga). Sudarytos puikios sąlygos mokinių ir mokytojų saviraiškai, mokymuisi, savišvietai.

Plačiau.