Projektai

„Besimokančių mokyklų tinklai 1“

BMT 1 - „Besimokančių mokyklų tinklai 1“

Projektas “Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas”

Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas” finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“. Jis yra sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro.


Pagrindinis projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus bei informacines ir komunikacines technologijas.


Projekto uždaviniai:

  • rengti švietimo konsultantus ir tobulinti jų kvalifikaciją;
  • tobulinti pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetenciją taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT;
  • sukurti inovatyvių metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodiką ir išbandyti pilotinėse mokyklose.


Naudojantis sukurtomis prielaidomis bus organizuojamas intensyvus pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų mokymasis taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT:

  • bendradarbiauti ir mokytis virtualiose mokymosi aplinkose; tikslingai panaudoti kompiuterines mokymo priemones;
  • įsivertinti ir tobulinti savo pedagoginę praktiką, gerinti ugdymo kokybę;
  • modernizuoti ugdymo procesą, individualizuoti, specialiųjų ugdymosi poreikių bei gabių vaikų ugdymą, tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą ugdymo procese;
  • taikyti IKT ruošiantis pamokoms, bendradarbiaujant su kolegomis ir mokinių tėvais.


Pradinių klasių mokytoja Rimutė Avižienienė šiame projekte dalyvauja nuo 2006 m. Ji yra švietimo konsultantė.

Pradinių klasių mokytoja Ilona Matulevičienė šiame projekte dalyvauja nuo 2010 m., šiuo metu ruošiasi tapti švietimo konsultante.

Plačiau apie BMT1 projekto veiklą.