Vykdomos programos

Formalusis ugdymas

Progimnazijoje vykdomos formaliojo švietimo programos:


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779. Organizuojant ugdymą atsižvelgiama į vaikų poreikius, gebėjimus, pasiekimų lygį, specialiųjų ugdymo(si) vaikų poreikių galimybes, tėvų pageidavimus ir lūkesčius, bendruomenės kultūrinę aplinką, materialinę bazę. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – brandinti vaiką mokyklai bei sudaryti sąlygas saugiam jo perėjimui nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje.

PRADINIS UGDYMAS 1-4 klasės

Pradinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V –1309; 2021–2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V- 688. Progimnazija parengia ugdymo planą visai pradinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę.

PAGRINDINIS UGDYMAS (1 DALIS) 5-8 klasės

Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis įgyvendinama vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V –1309, 2021–2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V- 688.


UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR MOKYMOSI BŪDŲ PASIRINKIMAS

Formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Bendrąsias programas, bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą:

  1. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų mokiniams;
  2. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus;
  3. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius;
  4. sudaro neformaliojo švietimo programas;
  5. pasirenka programų turinio perteikimo būdus;
  6. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių integruotą mokymą;
  7. sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai.


MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO METAMS PASIBAIGUS IR KĖLIMO Į AUKŠTESNĘ KLASĘ SISTEMA:

Į aukštesnę klasę mokiniai keliami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu“.
  
Mokiniams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys pažymėjimai vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu.