Mokinių pasiekimai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) progimnazija dalyvauja nuo 2015 metų. Nuo 2019 m. vykdomas elektroninis NMPP.
NMPP paskirtis yra suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi pasiekimus.

Organizuojami šie NMPP:

  • 4 klasių skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;
  • 6 klasių skaitymo ir matematikos;
  • 8 klasių skaitymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų.


Kurių klasių, koks, kada NMPP vyks einamaisiais mokslo metais, nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
 
Plačiau apie NMPP skaitykite Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) svetainėje.

 

2022 m. NMPP ataskaitos
4 klasė 6 klasė 8 klasė

 

NMPP ataskaitos
2021 m. 2020 m. 2019 m. 2018 m.


 

ĮSIVERTINIMAS IR PAŽANGA

Veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai:

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267)

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos 1 priedas