Administracinė informacija

Tvarkos, aprašai

Vidaus kontrolės politika

Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams Želsvos pagrindinėje mokykloje tvarka

Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašas

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Nemokamo maitinimo perspektyvinis valgiaraštis

Mokinių saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės

Pamokų lankomumo apskaitos tvarka

Išvykų organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių projektinės veiklos organizavimo tvarka

Kūrybinių, tiriamųjų darbų rengimo tvarka

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarka

Švietimas Marijampolėje

Krizių valdymo Marijampolės sav. Želsvos progimnazijoje tvarkos aprašas

Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Marijampolės savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašas

Marijampolės savivaldybės formalaus bei neformalaus ugdymo įstaigų meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašas

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Socialinės pagalbos teikimo vaikui aprašas

Minimalios priežiūros įstatymas

VGK tvarka

Specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Lankomumo apskaitos tvarka

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias aprašas

Patyčių prevencijos priemonių planas

Pranešimo apie patyčias forma

Patyčių prevencijos vykdymo mokykloje tvarka